ព័ត៌មានការងារ

ការងារនៅការិយល័យសិទ្ធិស័ក្តិ

ការងារនៅការិយាល័យយើងដូចជាផ្ទះមួយដែរ ។ យើងពិបាកបរិយាយថាតើវប្បធម៍នៃការធ្វើការនៅការិយាល័យរបស់យើងបែបណា តែយើងធ្វើការដូចជាក្រុមគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្តៅ។ អ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាអផ្សុកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នក។ នៅទីនេះ​ អ្នកនឹងយល់ដឹងពីបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកមិនដែលបានជួប។ អ្នកនឹងជួបដៃគូការងារដែលល្អៗ និងរស់រាយរាក់ទាក់ ហើយតែងតែធ្វើការសាមគ្គីគ្នាជាក្រុម។  សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការងារជាមួយគ្រួសារយើង។